Trang chủDoanh nghiệpSCIC chuẩn bị bán đấu giá 88% vốn Công ty Điện tử Tin học Việt Nam (VEC)