Quy định mới về tiền lương và phụ cấp có hiệu lực từ năm 2023

by Admin

Từ ngày 01/01/2023, tăng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. . Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Chưa thực hiện tổng thể cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15. Trong đó có nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu , trợ cấp ưu đãi nghề nghiệp , trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ năm 2023.

Nghị quyết nêu rõ, chưa thực hiện tổng thể việc cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII năm 2023.

Từ 1/7/2023, tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng;

Tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 12,5% đối với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 với mức hưởng thấp;

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% mức chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/01/2023, tăng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. .

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với một số cơ quan, đơn vị

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương theo quy định của cấp có thẩm quyền đối với cơ quan tài chính đặc thù. số lượng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho đến khi thực hiện tổng thể cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù để bảo đảm không vượt quá mức bình quân tiền lương và thu nhập tăng thêm. quân đội năm 2022 (không tính vào tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số lương theo quân hàm khi nâng quân hàm, nâng quân hàm).

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15.

Đánh giá post

Tin tức liên quan