Giai đoạn 2021 – 2025, Bình Dương sẽ phát triển thêm gần 42.000 căn hộ nhà ở xã hội

by Admin

Tổng vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025 là 220.476 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách dự kiến ​​khoảng 9.071 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

​Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày và đã có hiệu lực. có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

Theo chương trình, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 33,5 m2 sàn/ người , trong đó khu vực thành thị đạt 34,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 29,64 m2 sàn /người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m 2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42,0 m2 sàn/ người , trong đó khu vực thành thị 43,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 33,0 m2 sàn/người. m 2 tầng/người; duy trì chỉ tiêu diện tích ở tối thiểu 10 m 2 sàn/người.

Về nâng cao chất lượng nhà ở, phấn đấu đến năm 2025, chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9% (trong đó đô thị 100%, nông thôn 99,8). %). Đến năm 2030, phấn đấu nâng tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố lên 100%, không còn nhà thiếu kiên cố, đơn sơ. Đến năm 2045, phấn đấu duy trì chất lượng nhà ở 100% kiên cố và bán kiên cố, không phát sinh nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ.

Giai đoạn 2021 – 2025, phát triển thêm 16.424.360 m2 sàn thương mại và nhà ở tại các dự án khu đô thị và nhà ở, tương đương khoảng 104.053 căn nhà ở; phát triển thêm 1.890.000 m2 nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn hộ; phát triển thêm 963.223 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư, tương đương khoảng 4.913 căn nhà. Tổng vốn phát triển nhà ở là 220.476 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách ước tính 9.071 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công; tổng diện tích đất ở phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

Giai đoạn 2026 – 2030, phát triển thêm 33.687.262 m2 sàn thương mại và nhà ở tại các dự án khu đô thị và nhà ở, tương đương khoảng 218.140 căn nhà ở xây mới; phát triển thêm 2.100.000 m2 nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn nhà xây mới; phát triển thêm 1.788.768 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư, tương đương khoảng 9.764 căn nhà. Tổng vốn phát triển nhà ở là 431.309 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách ước tính 18.531 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công; tổng diện tích đất ở phát triển nhà ở là 6.174,1 ha.

Đánh giá post

Tin tức liên quan